Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży realizowanej przez stronę www.PortretPortrety.pl oraz zamówień indywidualnych, będącej własnością firmy DORADCA Paweł Prus, ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, NIP 955-129-05-47, REGON 812683938, zwaną dalej Galerią.

1. Galeria prowadzi sprzedaż obrazów bezpośrednio lub wysyłkowo, za pośrednictwem mediów elektronicznych. W drugim przypadku, sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Galerią.

2. Zamówienia w Galerii mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

3. Przyjęcia zamówień do realizacji i potwierdzenia realizacji są realizowane pocztą elektroniczną. Galeria na bieżąco informuje kupującego o zmianach statusu zamówienia. Galeria zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący podał niepełne, błędne, nieprawdziwe dane lub niemożliwe do zweryfikowania.

4. Jeżeli Kupujący nie wyraził innej niestandardowej woli, każdy sprzedawany towar (obraz) jest naciągnięty na blejtram, z klinami, gotowy do powiedzenia na ścianie. Zdjęcia oferowanych produktów ze względu na cykl malarski, wykonywanie zdjęć w różnych warunkach pogodowych i oświetleniowych mogą w sposób nieznaczny różnić się od rzeczywistych. Każdy prezentowany obraz na witrynie www.PortretPortrety.pl jest zdjęciem namalowanego obrazu przez Galerię.

5. Ceny oferowanych produktów znajdujące się w witrynie internetowej Galerii zawierają podatek VAT. Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówiony towar zgodnie z wybraną formą płatności. Potwierdzenie woli zakupu wiąże się z koniecznością zapłaty za zamawiany towar.

6. Galeria dostarcza towar do Kupującego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Dostawa, po sprawdzeniu i potwierdzeniu dostępności, następuje poprzez wysłanie Klientowi towaru na wskazany adres. Termin realizacji zamówienia na towary gotowe wynosi z reguły do 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia otrzymania pełnej kwoty lub informacji o formie płatności za pobraniem. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Galeria kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o zmianie terminu dostawy. Galeria zastrzega sobie możliwość przerw urlopowych w pracy.

7. Galeria dokłada wszelkich starań aby wysyłane towary były zapakowane w sposób należycie zabezpieczający zawartość. Klient Galerii otrzymuje nr tracka wysyłki, umożliwiający śledzenie paczki przez internet. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera przed podpisaniem dokumentu odbioru sporządzić protokół uszkodzeń oraz skontaktować się z Galerią. Klient Galerii otrzymuje nr tracka wysyłki, umożliwiający śledzenie paczki przez internet.

8. Koszty dostawy jak poniżej:
- Przesyłka kurierska, opcja na jutro standard, krajowa - 35.00 zł
- Przesyłka kurierska pobraniowa, opcja na jutro standard, krajowa - 40.00 zł
- Paczka wysyłana zagranicę - koszt ustalany każdorazowo indywidualnie w zależności od kraju przeznaczenia
- Niestandardowy rozmiar lub ponad gabaryt - koszt ustalany indywidualnie.

Koszt dostawy zawiera cenę usługi wysyłki towaru do Klienta wraz z opcjami dodatkowymi jak ostrożnie, ewentualna awizacja, pobranie, koszt pakowania towaru, dostarczenia do miejsca fizycznej wysyłki oraz podatek VAT.

 9. Płatność za zakupiony towar następuje:

- w drodze tradycyjnego przelewu bankowego: nr konta mBank przelewy krajowe: 84 1140 2004 0000 3202 3445 1730, nr konta mBank przelewy z zagranicy w walutach innych niż PLN: PL 18 1140 2004 0000 3602 3445 1752, kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK, BRE Bank S.A. INTERNET BANKING, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź, SORT CODE/numer rozliczeniowy - 11402004
- przelew bankowy przez system płatności elektronicznych Transferuj.pl
- płatność gotówkowa za pobraniem przy odbiorze towaru przez pocztę lub firmę kurierską.

10. Jeżeli Kupujący nie wyraził innej niestandardowej woli, każdy sprzedawany towar w formie obrazu jest naciągnięty na blejtram, z klinami, gotowy do powieszenia na ścianie. Zdjęcia oferowanych produktów ze względu na cykl malarski, wykonywanie zdjęć w różnych warunkach pogodowych i oświetleniowych mogą w sposób nieznaczny różnić się od rzeczywistych. Każdy prezentowany obraz na witrynie www.PortretPortrety.pl jest zdjęciem namalowanego obrazu przez Galerię.

11. Ceny oferowanych produktów znajdujące się w witrynie internetowej Galerii oraz ofert indywidualnych na e-mail zawierają podatek VAT. Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówiony towar zgodnie z wybraną formą płatności. Potwierdzenie woli zakupu wiąże się z koniecznością zapłaty za zamawiany towar.

12. Zgodnie z ustawą o Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Zwrot towaru gotowego i uprzednio dostępnego w bieżącej sprzedaży do Galerii, w stanie nienaruszonym wraz z opakowaniem zabezpieczającym oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy jest realizowane przez Kupującego, na jego koszt wg cennika poczty lub kuriera, a w trybie wysyłki jak sposób otrzymania. Zwroty należy każdorazowo kierować na adres wskazany przez Galerię, a jeżeli adres zwrotu nie będzie wskazany, to na adres Galerii. Zwrot towaru przez Klienta musi nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Galeria nie odbiera od Klienta osobiście zwracanych towarów.

13. W przypadku zwrotu towarów nie realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta, należność zostanie przekazana wyłącznie na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 14 dni po otrzymaniu zwracanego towaru, w kwocie wartości towaru. Galeria nie zwraca pieniędzy w gotówce. Ewentualne uwagi dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail Galerii.

14. Terminy realizacji obrazów zamówionych na indywidualnie zlecenie Klienta oraz koszty ich wysyłki, ustalane są każdorazowo z Klientem. Galeria kierując się wieloletnim doświadczeniem, wysoką jakością prac oraz profesjonalizmem świadczonych usług, dołoży wszelkich starań, aby Klient był zadowolony z każdego namalowanego na indywidualne zamówienie obrazu. Klient zmawiając obraz na indywidualne zamówienie wyraża tym samym zgodę do publicznej publikacji motywu namalowanego obrazu.

15. Galeria nie zwraca przedpłat wniesionych na poczet zrealizowanych zleceń indywidualnych na namalowanie obrazu w przypadku nieodebrania lub kwestionowania jakości obrazu mimo naniesionych modyfikacji. Galeria jako zamówienie indywidualne traktuje również zakupy towarów gotowych poddanych na zlecenie Klienta modyfikacji. Przez modyfikację towarów należy rozumieć np. przemalowania, domalowania, oprawę w ramy, zmianę na wielkości itp. Zwrot nie przysługuje również w przypadku sprzedaży innemu podmiotowi gospodarczemu. Nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

16. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail Galerii. Termin rozpatrzenia reklamacji do 14 dni. W przypadku wad towaru Klient może porozumieć się z Galerią na drodze indywidualnych ustaleń w celu obniżenia ceny towaru. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Galerii nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Galerii, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiłyby lub utrudniłyby wykonanie umowy.

18. Każdy sprzedawany przez Galerię towar, a konkretnie obraz, o ile nie zaznaczono inaczej, jest obrazem malowanym wg wymienionego w opisie nazwiska lub pseudonimu artystycznego malarza pierwowzoru - o ile takowy jest znany. Zawiera elementy pierwowzoru, jednak nie są to obrazy oryginalne tych malarzy, a jedynie artystycznie inspirowane ręcznie namalowane kopie.

19. Administratorem danych przekazywanych przez Klientów Galerii w związku z procesem zakupu jest firma DORADCA Paweł Prus. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

20. Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Galerii.

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych

 
DORADCA Paweł Prus z siedzibą w Szczecinie, 71-441, przy ul. Niemierzyńskiej 17a ("My" lub "DORADCA Paweł Prus"), NIP 9551290547, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania ("Dane osobowe"), w szczególności:
-    imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
-    w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
-    w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w DORADCA Paweł Prus przetwarzamy również dane zawarte w  dokumentach finansowych.
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
-    zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
-    realizacji obowiązków DORADCA Paweł Prus przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych 
-    ochrony praw DORADCA Paweł Prus zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
-    weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych DORADCA Paweł Prus płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu DORADCA Paweł Prus w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług DORADCA Paweł Prus (marketing bezpośredni),
-    przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
DORADCA Paweł Prus może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
1.    podmiotom, z którymi DORADCA Paweł Prus ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków DORADCA Paweł Prus przewidzianych prawem, ochrony praw DORADCA Paweł Prus zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu DORADCA Paweł Prus w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności DORADCA Paweł Prus może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z DORADCA Paweł Prus umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez DORADCA Paweł Prus,
2.    organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
DORADCA Paweł Prus zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez DORADCA Paweł Prus i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i DORADCA Paweł Prus.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, macie Państwo prawo do:
1.    żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od DORADCA Paweł Prus potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. DORADCA Paweł Prus dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, DORADCA Paweł Prus może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
2.    sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3.    usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a DORADCA Paweł Prus ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
4.    ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, DORADCA Paweł Prus wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5.    przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez DORADCA Paweł Prus oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
6.    sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na DORADCA Paweł Prus może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych DORADCA Paweł Prus pod adresem i kontaktem firmy.
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku stosownie do okoliczności będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.